EU Support

Home / EU Support

UAB „Vilniaus pakuotė“ vykdo bendrai iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB "Vilniaus pakuotė".

Projekto metu bus įdiegtos technologinės ekoinovacijos, t.y. įsigyta nauja įranga, skirtą gaminti naujiems ir reikšmingai patobulintiems produktams, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti gamtos išteklius bei žaliavas. Planuojami gaminti produktai pasižymės ekologinio projektavimo savybėmis (mažės sunaudojamų žaliavų, kenksmingų medžiagų kiekis, produktą bus galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui).Projektu metu sukurta inovatyvi, pažangi ir draugiška aplinkai pakuočių gamybos infrastruktūra tiesiogiai prisidės prie ES mastu sprendžiamo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, gamtos išteklių ir žaliavų tausojimo bei taupymo. Taip pat Projektas tiesiogiai prisidės prie Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas efektyviai išteklius naudojančias technologijas“.

EU SUPPORT VILPAK