Pardavimo sąlygos

Pradinis / Pardavimo sąlygos

UAB „VILNIAUS PAKUOTĖ“ PARDAVIMO SĄLYGOS

1. OBJEKTAS
1.1. Šios UAB „Vilniaus pakuotė“, juridinio asmens registracijos kodas 223613480, esančios adresu Savanorių pr. 219A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - „Gamintojas“) pardavimo sąlygos (toliau - „Sąlygos“) taikomos susijusiam užsakymui ir kartu su juo ir sudaro kartono pakuočių (toliau - „Produktai“) gamybos ir tiekimo sutartį tarp toliau ir (arba) konkrečiame užsakyme nurodyto Gamintojo ir jo kliento (toliau - „Pirkėjas“), nebent šalys būtų sudariusios atskirą individualiai aptartą sutartį ar preliminariąją sutartį, su sąlyga, kad pagal tokią sutartį negalima vadovautis šiomis Sąlygomis.
1.2. Šios Sąlygos taip pat taikomos visiems iki sutartiniams santykiams tarp šalių, įskaitant bet kokius Gamintojo pateiktus kainoraščius.
1.3. Išskyrus, kai raštu aiškiai susitarta kitaip, esant prieštaravimų tarp kitos rašytinės ar žodinės korespondencijos ar dokumentų, kuriais šalys apsikeitė tarpusavyje, bus vadovaujamasi šiomis Sąlygomis.
1.4. Bet koks šių Sąlygų pakeitimas yra privalomas šalims tik jei Gamintojas jį aiškiai patvirtina raštu. Pirkėjo sutikimas (duotas netiesiogiai ar aiškiai) dėl šių Sąlygų taikymo bus automatiškai taikomas paskesnėms sutartims, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip.
1.5. Visos bet kuriame dokumente Pirkėjo nustatytos bendrosios sąlygos laikomos netaikomomis ir nėra privalomos, išskyrus jei ir tiek, kiek su jomis aiškiai raštu sutiko Gamintojo Vadovas.

2. KAINORAŠČIAI IR UŽSAKYMAI
2.1. Gamintojo pateikti kainoraščiai galioja 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų datos, nebent pačiame kainoraštyje nurodyta kitaip.
2.2. Gamintojas gamina Produktus tik remdamasis spausdinimo rinkmenomis ir abiejų šalių patvirtintais užsakymais. Gamintojas savo nuožiūra gali nustatyti reikalavimus spausdintinėms instrukcijoms ir spausdinimo rinkmenoms ir (arba) užsakymo patvirtinimui taikomoms tvarkoms. Gamintojo išduotą užsakymą ir (arba) užsakymo patvirtinimą Pirkėjas patvirtina per 3 (tris) darbo dienas, priešingu atveju Gamintojas turi teisę laisvai jį bet kuriuo metu atšaukti ir atsižvelgęs į turimus gamybos pajėgumus pakartotinai išduoti naują užsakymą / užsakymo patvirtinimą.
2.3. Esant neatitikimų tarp užsakymo nuostatų ir šių Sąlygų, vadovaujamasi pagal atitinkamą užsakymą užsakytų Produktų užsakymo nuostatomis.
2.4. Šalys turi teisę sudaryti bazinius užsakymus, pagal kuriuos Gamintojui nurodoma pagaminti Produktus ir laikyti juos savo sandėlyje, kad juos būtų galima greitai atsiimti Pirkėjui pagal sutartą grafiką bet kuriuo metu ateityje pateiktus pranešimą apie atsiėmimą. Gamintojas parengia atsiimamus Produktus siuntimui per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie atsiėmimą gavimo. Jei per 3 (tris) mėnesius nuo to laikotarpio pabaigos Pirkėjas neatsiima viso atitinkamam laikotarpiui skirtų Produktų kiekio, Gamintojas turi teisę Pirkėjui išrašyti sąskaitą faktūrą už likusius Produktus, kurie nebuvo atsiimti ir Pirkėjui nurodyti sumokėti už ilgesnį Produktų saugojimą.
2.5. Šalys turi teisę sudaryti žaliavų užsakymus, pagal kuriuos Gamintojui nurodoma užsakyti žaliavą pristatyti ir laikyti Gamintojo sandėlyje, kad Produktus ateityje būtų galima gaminti pagal atskirus užsakymus. Tokias žaliavas Pirkėjas sunaudos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo tokių žaliavų pristatymo dienos. Pirkėjui tokių žaliavų nepanaudojus per nurodytą laiką, Gamintojas turi teisę Pirkėjui išrašyti sąskaitą faktūrą už atitinkamą žaliavą pagal šį 3.5 punktą ir Pirkėjui nurodyti sumokėti už ilgesnį žaliavos saugojimą.

3. KAINA
3.1. Atitinkamose kainoraščiuose nurodytos kainos bus taikomos tik konkrečiam jose nurodytam projektui ir tik tuo atveju, jei kainoraštis tebėra galiojantis. Jei kainos yra pagrįstos tam tikromis Produkto savybėmis ir (arba) kiekiu, kainos galiojimui būtina atitinkamų savybių (kiekis, tiekimo laikas, kokybė, garantija, įpakavimas ir ženklinimas etiketėmis, transportavimas ir kiti kaštams galintys turėti įtakos dalykai) atitiktis.
3.2. Jei Pirkėjo atžvilgiu taikoma tam tikra kiekio nuolaida ir (arba) įsipareigojimas per tam tikrą būsimą laikotarpį įsigyti tam tikrą Produktų kiekį ir iki to laikotarpio pabaigos tampa akivaizdu, kad Pirkėjas neįsigijo viso kiekio, Gamintojas turi teisę perskaičiuoti Produktų kainą pagal jų pradinę kainą ir išrašyti Pirkėjui sąskaitą faktūrą už visą jam suteiktą kiekio nuolaidą.
3.3. Jei nesusitarta kitaip, kainos nurodomos kaip ExW iš Gamintojo patalpų („Incoterms 2010“ taisyklės), eurais, be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), kuris pridedamas prie kainos, jei pagal galiojančius įstatymus taikomas PVM.
3.4. Gamintojui pagal atitinkamą užsakymą Pirkėjo mokama kaina yra lygi faktiškai pristatytų Produktų kiekiui, atsižvelgiant į leistinus nukrypimus pagal 6.1.5 punktą, padaugintam iš vieno Produkto vieneto kainos. Taigi bendra kaina pagal atitinkamą užsakymą ir visa Pirkėjui išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodyta kaina gali kisti neviršijant pagal 6.1.5 punktą leistinų nukrypimų.
3.5. Gamintojas Pirkėjui pateikia papildomų paslaugų kainyną, kurį Gamintojas gali bet kuriuo metu savo nuožiūra peržiūrėti ir atnaujinti, apie tai iš karto įspėdamas.
3.6. Šalys susitaria, kad žaliavos (kartono) kaina sudarys 80% (aštuoniasdešimt) procentų produktų kainos. Jei už žaliavą turi būti išrašomos sąskaitos pagal sutartį, nurodytas santykis bus naudojamas nustatant sąskaitoje faktūroje pateikiamą žaliavos kainą.
3.7. Padidėjus užsakymui įvykdyti Gamintojo panaudotos žaliavos kainai, Gamintojas turi teisę vienašališkai pakeisti Kainą, apie tai pranešdamas Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nebent užsakyme nurodoma, kad užsakyme pateikta kaina yra fiksuota iki jo įvykdymo ir (arba) tam tikrą laikotarpį. Pirkėjui paprašius, Gamintojas pateikia raštus apie žaliavos kainos padidėjimą kaip iš tiekėjų gautą įrodymą. Produktų kainos indeksuojamos pagal šią formulę:
PN= P*0,8*(1+PPb)+(P*0,2)
kur PN - nauja (peržiūrėta) kaina; P - esama kaina; PPb - kartono kainos koregavimo procentas.
Pavyzdys: su sąlyga, kad P – 50, PPb – 5%, PN=50*0,8*(1+5%)+(PPr*0,2)=52).

4. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
4.1. Išskyrus atvejus, kai buvo nurodyta atlikti išankstinį apmokėjimą ir jis buvo pateiktas užsakyme, kaina ir visos kitos Pirkėjo Gamintojui mokėtinos sumos sumokamos po fakto, o apmokėjimo laikas yra 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Mokėtinos sumos mokėjimo pavedimu iš Pirkėjo sąskaitos pervedamos į sąskaitoje faktūroje nurodytą Gamintojo banko sąskaitą, ir laikoma, kad Pirkėjas įvykdė savo mokėjimo įsipareigojimus nuo to momento, kai Gamintojas atitinkamas mokėtinas sumas gavo į savo banko sąskaitą laisvai disponuojamomis lėšomis.
4.2. Jei suėjus mokėjimo terminui Šalis nesumoka pinigų sumos, kita šalis turi teisę į palūkanas nuo minėtos sumos, skaičiuojamas nuo to momento, kai mokėjimas turėjo būti atliktas iki faktinio sumokėjimo momento. Palūkanų norma yra 8% (aštuoni) procentai per metus.

5. GARANTIJA
5.1. Gamintojas garantuoja, kad nauji Produktai:
5.1.1. atitinka spausdinimo rinkmenoje nurodytus reikalavimus ir užsakymą, atsižvelgiant į šiame dokumente nurodytus leistinus nuokrypius, apribojimus ir išimtis;
5.1.2. yra be plika akimi matomų įtrūkimų;
5.1.3. neišsisluoksniuoja tiek, kad tai būtų matoma plika akimi;
5.1.4. yra lygaus paviršiaus, taikant 5% (penkių) procentų leistiną nuokrypį; ir
5.1.5. turi funkcines klijų sritis (skirtas sulanksčius suklijuoti kartono gaminius);
6 (šešis) mėnesius nuo Produktų pagaminimo datos, jei Produktai buvo laikomi laikantis Gamintojo nurodytų laikymo reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiuos reikalavimus:
(a) sandėliuojant Produktai laikomi originaliose pakuotėse, dėžėse, ant palečių, atitinkamai uždėjus visas plombas, etiketes, pakavimo plėveles ir kt., kaip numatyta;
(b) saugykla yra uždara patalpa, apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, gerai vėdinama;
(c) Produktai laikomi ne mažesniu nei 1 m atstumu nuo šildymo prietaisų;
(d) oro temperatūra yra nuo 15 iki 25 laipsnių Celsijaus;
(e) santykinė oro drėgmė yra nuo 50% iki 60%.
5.2. Jei Pirkėjas teigia, kad buvo pažeistos Produktams taikomos garantijos, įrodinėjimo pareiga, kad garantija buvo pažeista ir kad Pirkėjas visa apimtimi laikėsi Produktų laikymo sąlygų, tenka Pirkėjui.
5.3. Pirkėjui teikiant pretenzijas dėl garantijos pažeidimo, mėginiai tikrinimui Gamintojo atstovų ir (arba) trečiosios šalies ekspertų visada turi būti imami iš dėžių ir supakuoti jų originalioje pakuotėje.

6. PIRKĖJO PATVIRTINIMAI
6.1. Pirkėjas patvirtina, kad:
6.1.1. ant popieriaus skaitmeniniu ir (arba) lazeriniu spausdintuvu atspausdintoje arba ekrane matomoje spausdinimo rinkmenoje galutinis Produktas spalviniu aspektu gali būti atvaizduotas netiksliai. Todėl esant didesnio spalvų tikslumo poreikiui Gamintojas rekomenduoja užsisakyti rašalinį spaudinį.
6.1.2. dėl techninių skirtumų tarp pjovimo braižytuvo ir pjovimo staklių, pavyzdžiai tiksliai neatspindi galutinio Produkto vaizdo pjovimo linijų, lenkimo linijų ir kt. Taigi, ypač jei galutinis produktas bus naudojamas automatinėse pakavimo linijose, Gamintojas rekomenduoja užsisakyti testinę (bandomąją) Produktų partiją, su kuria objekte, kuriame bus naudojami Produktai, esančiose pakavimo linijose būtų galima atlikti atitinkamus bandymus;
6.1.3. Produktai bus laikomi atitinkančiais reikalavimus, nepaisant nedidelių neatitikimų (įskaitant, bet neapsiribojant šiais neatitikimais, klijavimo linijų pasislinkimas maždaug 2 mm (dviem) milimetrais; PP, BOPP, PET laminuotų gaminių - gaminio paviršius turi savaiminį išlinkimą iki maždaug 1 cm (vieno) centimetro; nedidelėje dalyje produktų, t.y. iki maždaug 0,2% (dviejų dešimtųjų) procento, yra klijavimo defektų), kurie yra įprasti kartono ir kartono pakavimo gaminių gamybos veikloje, taip pat Šalių komercinių santykių laikotarpiu;
6.1.4. išskyrus atvejus, kai konkrečiai susitarta ir nurodyta užsakyme, Gamintojas negarantuoja jokios Produktų atitikties atsparumo trinčiai klasei. Produktai yra labai jautrūs, jie linksta, braukosi ir yra kitaip lengvai pažeidžiami. Pirkėjas po Produktų pristatymo pats atsako už Produktų apsaugą savo patalpose sandėliavimo, pakavimo ir gabenimo metu. Jokiais atvejais Pirkėjas negali pateikti pretenzijos Gamintojui po to, kai Produktai ar dalis jų buvo panaudoti, perdirbti ar konvertuoti.
6.1.5. įprastai partijomis gaminami Produktai atitinka patvirtintas spausdinimo rinkmenas ir (arba) rašalinius spaudinius, jei tokių yra, pagal tarptautinį standartą ISO 12647-2: 2013 arba vėlesnius minėto standarto leidimus, o vientisoms rašalo dėmėms taikomas leistinas nuokrypis „Delta E“ yra ≤ 3,5. Jei Produktai pramonės srityje priimtų ir (arba) šiame dokumente nurodytų pagrįstų nuokrypių (tolerancijos) ribose atitinka spausdinimo rinkmenas, rašalinius spaudinius ir (arba) pavyzdžius, pretenzijos dėl bet kokio dizaino / štampinio iškirtimo ir galutinio Produkto tarpusavio neatitikties bet kokiais kitais pagrindais, bus laikomos nepagrįstomis ir bus atmestos visa apimtimi. Leistini svyravimai pirmiau minėtų nuokrypių (tolerancijos) ribose tarp skirtingų produktų vienetų toje pačioje partijoje ir (arba) skirtingose partijose.
6.1.6. taikoma 15% (penkiolikos) procentų kiekio tolerancija tarp pagal pirmąjį užsakymą patvirtinus spausdinimo rinkmeną užsakyto kiekio ir 10% (dešimties) procentų leistino nuokrypio nuo kiekio kiekvienam paskesniam užsakymui pagal tą pačią spausdinimo rinkmeną ir pagal tam tikrą užsakymą faktiškai pristatytą Produktų kiekį. Lyginant su pagal atitinkamą užsakymą užsakytu kiekiu, faktiškai pristatytas kiekis gali būti didesnis arba mažesnis iki 15% (penkiolikos) procentų pirmojo užsakymo ir iki 10% (dešimties) procentų kiekvieno kito užsakymo atveju. Neviršijant nustatytos leistino nuokrypio normos atlikti pristatymai laikomi atitinkančiais atitinkamą tvarką;
6.1.7. Jei užsakyme nėra susitarta kitaip, Produktų supakavimo būdą Gamintojas pasirenka savo nuožiūra.

7. PAVĖLUOTAS PRISTATYMAS
7.1. Jei Šalys nesusitaria kitaip, esant vėluojančiam pristatymui Pirkėjas turi teisę reikalauti Gamintojo atlyginti delspinigius, lygius 0,05% (penkioms šimtosioms) procento nuo Produktų kainos už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau ne daugiau kaip 5% (penkis) procentus nuo pavėluotai pristatomų Produktų kainos. Šalys aiškiai sutaria, kad Gamintojo atsakomybė neviršija nurodytos sumos.
7.2. Jei numatytą pristatymo dieną Pirkėjas nepriima pristatomų Produktų, Gamintojas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą tą dieną, kai Produktai buvo pristatyti ir nuo nurodytos dienos pradedami skaičiuoti atsiskaitymo terminai. Be to, tokiu atveju Gamintojas turi teisę Pirkėjui nurodyti sumokėti už ilgesnį produktų saugojimą. Jei Gamintojui pritrūksta vietos jo objekte, už perkėlimą į kitą sandėlį ir sandėliavimą tokiame sandėlyje Pirkėjas sumoka sąnaudų sumą plius 5 % (penkis procentus).
7.3. Gamintojui nepateikus Produktų iki tos dienos, kurią Pirkėjas įgijo teisę į maksimalią 7.1 punkte nurodytą delspinigių sumą, Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu raštu įspėjęs nutraukti Užsakymą.
7.4. Jei Šalys nesusitaria kitaip, Pirkėjui nepriėmus Produktų per 6 (šešis) mėnesius nuo Produktų pristatymo dienos ir (arba) paskutinės žaliavų panaudojimo dienos, Gamintojas turi teisę Pirkėjo sąskaita disponuoti Produktais ir (arba) ar žaliavomis.
7.5. Nutraukus Užsakymą pagal 7.3 punktą, Pirkėjas turi teisę reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, kuris, pagal 10 punktą, bendrai neviršija nepristatytų Produktų kainos. Siekiant išvengti abejonių, neatlyginami netiesioginiai ir pasekminiai nuostoliai, negautas pelnas, nuostoliai dėl reputacijos praradimo ir panašūs nuostoliai.
7.6. Šiame skirsnyje nurodytos teisių gynimo priemonės neapima jokių kitų vėlavimo pristatyti arba nepristatymo atveju taikomų teisių gynimo priemonių.

8. NEATITIKTIS
8.1. Pristačius Produktus, Pirkėjas patikrina Produktų pakuotes (paletes ir (arba) dėžes), taip pat sutikrina Produktų kiekį su važtaraštyje ir (arba) pakuočių sąrašuose nurodytu palečių ir (arba) dėžių skaičiumi. Esant pažeidimų ir (arba) trūkumui, savo pretenzijas Pirkėjas pareiškia pakraunant / iškraunant Produktus, atitinkamas pretenzijas nurodydamas važtaraštyje ir (arba) pakuočių sąrašuose, taip pat nedelsiant, bet ne vėliau kaip pristatymo dieną - elektroniniu paštu. Pirkėjas neturi teisės į trūkumo ar pažeidimo pašalinimą, jei apie tai nepraneša Gamintojui šiame punkte nurodytu laiku.
8.2. Per įmanomai trumpiausią laiką nuo Produktų pristatymo, tačiau bet kuriuo atveju iki pradėdamas juos naudoti, konvertuoti ar perdirbti, Pirkėjas nuodugniai apžiūri Produktus ir raštu praneša Gamintojui apie bet kokį neatitiktį (įskaitant visus paslėptus trūkumus), nurodydamas Produktų neatitikties pobūdį ir pateikdamas įrodymus, kad Produktai buvo laikomi laikantis laikymo reikalavimų (jei reikalinga) 30 (trisdešimt) dienų nuo pristatymo. Pirkėjas neturi teisės į neatitikties ištaisymą, jei jis nepraneša apie tai Gamintojui šiame punkte nurodytu laiku.
8.3. Po Pirkėjo pretenzijos dėl neatitikimo, Gamintojui ir (arba) jo ekspertams suteikiama visapusiška prieiga prie produktų, kurie, kaip teigiama, neatitinka reikalavimų, taip pat saugyklos ir visų įrodymų, kad Produktai buvo laikomi laikantis laikymo reikalavimų, bei visa kita informacija bei prieiga, kuri gali būti reikalingi norint patikrinti pretenzijos pagrįstumą. Jei Pirkėjas neįrodo, kad laikėsi laikymo sąlygų, ir (arba) nesuteikia Gamintojui prieigos prie Produktų / Produktų laikymo patalpų, Pirkėjo pretenzija laikoma nepagrįsta bei atmesta visa apimtimi ir Pirkėjas neturi teisės į tariamos neatitikties ištaisymą.
8.4. Jei Produktai neatitinka reikalavimų, Gamintojas:
8.4.1. sumažina Produktų kainą su Pirkėju sutarta suma; arba
8.4.2. su sąlyga, kad tai gali padaryti be nepagrįsto delsimo ir nesukeldamas Pirkėjui nepagrįstų nepatogumų, pakeičia Produktus reikalavimus atitinkančiais Produktais, Pirkėjui dėl to nepatiriant jokių papildomų išlaidų.
8.5. Jei Pirkėjui nėra priimtinos Gamintojo siūlomos 8.4 punkte numatytos priemonės, o neatitiktis yra tokia žymi, kad trukdo Pirkėjui (jo klientams) naudoti Produktus pagal paskirtį, Pirkėjas turi teisę bet kada atšaukti užsakymą, apie tai pranešęs raštu.
8.6. Atšaukus užsakymą kaip numatyta šiame 8.5 punkte, Pirkėjas turi teisę reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo, kurių dydis pagal šį 10punktą bendrai neviršija reikalavimų neatitinkančių Produktų kainos. Siekiant išvengti abejonių, neatlyginami netiesioginiai ir pasekminiai nuostoliai, negautas pelnas, nuostoliai dėl reputacijos praradimo ir panašūs nuostoliai.
8.7. Pagal šiame skirsnyje numatytos teisių gynimo priemonės neapima jokių kitų neatitikties pažeistų teisių gynimo priemonių.

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
9.1. Nė viena šios Sutarties nuostata nesuteikiamos ar kitaip perleidžiamos nuosavybės teisės į šaliai ar tretiesiems asmenims jos licenciarams priklausančias intelektinės nuosavybės teises. Visos intelektinės nuosavybės teisės, kurias viena šalis sukūrė, naudojo ir (arba) suteikė kitai šaliai, visuomet yra ir išlieka atitinkamus daiktus sukūrusios, naudojusios ir (arba) suteikusios šalies nuosavybe. Tokie daiktai bus naudojami tik atitinkamus daiktus suteikusios šalies numatytais tikslais. Šalys pripažįsta, kad baigus galioti sutarčiai visos vienos šalies kitai šaliai suteiktos teisės naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis ar iš jų gauti naudą pasibaigia.
9.2. Šalys viena kitai pareiškia ir garantuoja, kad šios sutarties vykdymas nepažeis galiojančių įstatymų reikalavimų, trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teises, autorių turtines teises, patentus, pramoninį dizainą, komercines ar gamybines paslaptis ir praktinę patirtį arba teises į prekių ženklus ir pan. Jei sutarties vykdymas pažeidžia įstatymus, joje ar kitur įtvirtintas teises ir (arba) interesus dėl nuo kurios nors iš šalių valios priklausančių ar kitaip jai priskirtinų dalykų, ji atlygina kitai šaliai bet kokius dėl to patirtus nuostolius.

10. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
10.1. Bendra Gamintojo atsakomybė pagal bet kokias pretenzijas, kylančias dėl sutarties vykdymo, pažeidimo ar bet kurio iš Produktų naudojimo ar su tuo susijusias, apribojama tiesioginiais nuostoliais ir neviršija 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų). Gamintojo atsakomybė pasibaigia pasibaigus garantijai. Pirkėjas atlygina Gamintojui nuostolius, patirtus viršijus šiame punkte nurodytą atsakomybės ribą ir (arba) kylančius iš pasibaigus garantijos galiojimui dėl Produktų naudojimo pareikštų pretenzijų ir atleidžia Gamintoją nuo susijusios atsakomybės.

11. KITOS NUOSTATOS
11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki jos nutraukimo pagal galiojančius įstatymus.
11.2. Šalys šią sutartį ir visą su šia sutartimi susijusią informaciją laiko konfidencialia ir neatskleidžia tokios informacijos be išankstinio kitos šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai ją atskleidusios šalies ji jau yra padaryta viešai prieinama ir (arba) tokios informacijos atskleidimas privalomas pagal galiojančius įstatymus.
11.3. Šalys tinkamai užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“). Bet kuri iš Šalių įsipareigoja tinkamai pranešti savo darbuotojams apie jų asmens duomenų atskleidimą kitai Šaliai kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 12–14 straipsniuose (ir kitose nuostatose) tiek, kiek toks darbuotojų asmens duomenų atskleidimas yra būtinas šios sutarties vykdymui (pvz., atstovų vardų ir pavardžių, el. pašto adresų ir kt.).
11.4. Šiai Sutarčiai (ir dėl jos kylantiems ar su ja susijusiems nesutartiniams įsipareigojimams) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir Šalys susitaria, kad joms galioja išimtinė Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcija pagal Gamintojo buveinės vietą.
11.5. Šalys įsipareigoja pranešti viena kitai apie bet kokius šioje sutartyje nurodytų šalių el. pašto adresų ir kitų rekvizitų pasikeitimus, kuo įspėdamos apie tai per trumpiausią įmanomą laiką. Pirmiau minėto reikalavimo nevykdanti šalis neturi teisės remtis tuo, kad negavo pagal pirmiau nurodytus rekvizitus siųstų pranešimų.